skip to Main Content

جستجوی همسایگی وسیع با برنامه‌ریزی محدود برای یک مساله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت‌های همزمانی ​

چکیده این مقاله بسط مساله مسیریابی وسایل نقلیه را با پنجره‌های زمانی در نظر می‌گیرد که در آن ورود دو خودرو در مکان‌های مختلف مشتری باید همزمان شود.یعنی این که یک وسیله نقلیه باید مقداری محصول را به یک مشتری…

Read more
Back To Top