skip to Main Content

تخمین عمق ترک‌های فولادی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و لیزری

چکیده تشخیص شکاف و شکستگی برای حفظ ایمنی لازم است و اتوماسیون آن باید زمانی باشد که بازرسی انسانی براساس محدودیت های فضای و/یا خطرات ایجاد نمی شود. در این مطالعه، یک روش اندازه‌گیری عمق ترک اتوماتیک با استفاده از…

Read more
Back To Top