skip to Main Content

​​​​​​​​الگوی توزین عبارت مشتق شده از یک مدل احتمالاتی برای  طبقه‌بندی متن

چکیده توزین عبارت به عنوان یک استراتژی ارائه متن شناخته می‌شود تا ارزش مناسبِ هر عبارت برای بهبود عملکرد طبقه‌بندی متن در کارِ تبدیل محتوای اسناد متنی به یک بردار در فضای خالی مشخص شود. با استفاده از اطلاعات مربوط به عضویت…

Read more
Back To Top