skip to Main Content

تفکر راهبردی: نقش آن در مدیریت موفق

چکیده تفکر راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی مفاهیمی هستند که بطور واضح در متون و در فعالیت سازمان‌های کسب‌وکاری تعریف نشده‌اند و گاهی اوقات به جای یکدیگر یا با مدیریت راهبردی استفاده شده‌اند. هدف این مقاله متمایز ساختن و تعریف این…

Read more

پیامدهای عاطفی و انگیزشی از خود گذشتگی رهبر: اثر تعدیلی رهبری استبدادی

چکیده در پژوهش حاضر به بررسی این امر پرداخته شده که چگونه از خود گذشتگی یک رهبر، واکنش های عاطفی و انگیزشی پیروان را به عنوان تابعی از رفتار استبدادی وی (تحمیل یا عدم تحمیل عقایدش) پیش بینی می کند.…

Read more

توسعه یک فرهنگ مربیگری

چکیده هدف - هدف این مقاله تمرکز بر چگونگی ایجاد یک فرهنگ مربیگری در سازمان‌ها از طریق آموزش مربی و مربیان خارجی است. طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - نویسنده تجربیات خود را در شرکت‌ها به عنوان مدیر هییت مدیره…

Read more
Back To Top