skip to Main Content

رمزنگاری مبتنی بر ویژگی مقاوم در برابر ورودی کمکی

چکیده مدل ورودی کمکی کلاسی از خانواده توابع وارون‌ناپذیر با نام F را برای شبیه‌سازی کلاسی بزرگ از نشت تعریف می‌کند. چنین تابعی به شکل به لحاظ نظریه اطلاعات می‌تواند کل کلید رمز SK را آشکار کند ولی از نظر…

Read more
Back To Top