skip to Main Content

یک روش برای فعال سازی امکان استفاده مجدد به طور موثر و سیستماتیک نرم افزار

چکیده ما تجربه خودمان را در استفاده مجدد موثر نرم افزار در تیم مهندسی که با استفاده از یک روش توسعه ناب در سطح جهانی به اشتراک گذاشته ایم. این مقاله به تشریح طرح کلی مراحل کار، با شروع از…

Read more
Back To Top