skip to Main Content

اجرای لین در شرکت‌های کوچک و متوسط: مرور مقالات

چکیده مطالعات متعددی در زمینه اجرای لین (LI)در سازمان‌های بزرگ‌تر با تمرکز ویژه بر روی صنعت خودرو انجام شده‌است. پیاده‌سازی لین در میان شرکت‌های کوچک و متوسط به طور گسترده مورد تحقیق قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند…

Read more
Back To Top