skip to Main Content

یادگیریِ عدم تناسبات و کشف فرصت‌های کارآفرینی

چکیده کشف فرصت‌های کارآفرینی مستلزم آن است که افراد نه‌تنها باید دارای نوعی از دانش مقدماتی باشند، بلکه باید به‌منظور ارزش‌گذاری و بهره‌برداری از آن دانش، دارای توانایی‌های شناختی نیز باشند. این مقاله بر اساس بررسی رابطه‌ی میان شناسایی فرصت…

Read more
Back To Top