skip to Main Content

مدیریت بیانیه های مالی بانکی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی هدف دار

چکیده شش هدف یکی از بانک‌های برتر در مالزی یعنی انباشت سرمایه، کاهش بدهی، ثروت سهامداران، سود، سودآوری و اقلام مدیریت بهینه در بیانیه مالی مورد بررسی قرار گرفت. این اطلاعات از گزارش سالانه بانک و دامنه بانکی از سال…

Read more
Back To Top