skip to Main Content

بهبود بازده کمپرسور سانتریفیوژ و تأثیر محیطی آن بر تصفیه فاضلاب

چکیده هزینه¬های انرژی معمولاً بر هزینه¬های چرخه¬ی عمر کمپرسورهای سانتریفیوژ که در فرآیندهای صنعتی و شهری مختلف کاربرد دارند، سایه انداخته و کمپرسور را به هدفی جذاب برای بهسازی کارآیی تبدیل می-سازند. مطالعه¬ی حاضر، صرفه¬جویی قابل حصول در انرژی با…

Read more

رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی

چکیده رشد آگاهی از برنامه های محیطی طرح بوم دوست را ارائه داده است که یک وظیفۀ انتقادل برای تجارتهای مدرن ایجاد میکند. تقریبآ همۀ هزینه ها و عملکردهای محیطی محصول در چرخۀ حیاتش در مرحلۀ طراحی و پیشرفتش تعیین…

Read more
Back To Top