skip to Main Content

روش استخراج اصلاح شده برای تعیین ارزش اسید ۲ – تیوباربیتوریک در گوشت با افزایش خاصیت و سادگی

چکیده نظارت بر توسعه طعم گرم شده (WOF)برای کنترل کیفیت محصولات گوشتی ضروری است. این مطالعه به منظور اصلاح روش استخراج اسید برای آنالیز مواد واکنش دهنده تیوباربیتوریک اسید (TBARS)به عنوان شاخصی از WOF در گوشت پخته انجام شد. پس…

Read more

تغییر خواص الکتریکی سلول های سرطان پستان در انسان

چکیده مطالعه خواص الکتریکی سطحی سلول های بیولوژیکی، دانشی اساسی در مورد سطح سلول ها فراهم آورده است. تغییر در عملکرد بیولوژیکی سلول ها ممکن است در خواص سطحی تاثیرگذار باشد. این تغییرات را می توان توسط اندازه گیری الکتروکینتیک…

Read more
Back To Top