skip to Main Content

دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران: دیدگاه تحلیل محاسباتی

چکیده با استفاده از رویکرد تئوری تابع چگالی، تحلیل دهیدروژناسیون جزئی فاز گازی برای واحدهای مونومری و نیز دایمری لیتیوم هیدرازینیدوبوران (LiN2 H3 BH3) انجام شده است. اتم¬ها در فرمالیزم مولکول¬ها (AIM) برای ایجاد پیوند در مسیرهای واکنشی دلخواه به…

Read more
Back To Top