skip to Main Content

الگوریتم گرده‌افشانی گل‌ها برای بهینه‌سازی جهانی

چکیده گرده‌افشانی گل‌ها فرآیندی جالب در دنیای طبیعی است.ویژگی‌های تکاملی آن را می توان برای طراحی الگوریتم‌های بهینه‌سازی جدید مورد استفاده قرار داد.در این مقاله، ما یک الگوریتم جدید بنام، الگوریتم گرده‌افشانی گل را پیشنهاد می‌کنیم که از فرآیند گرده‌افشانی…

Read more
Back To Top