skip to Main Content

یک مدل ارزیابی ریسک فازی آبشاری به کار رفته در صنعت گاز طبیعی

چکیده نیروگاه‌های گاز طبیعی مقدار زیادی از انرژی فراهم‌شده توسط واحدهای گازی عظیم سوخت را طلب می‌کنند که ممکن است خطرات پر ریسک را متحمل شوند .اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی کارآمدترین روش برای تخصیص منابع برای ایمنی است.این مقاله،…

Read more
Back To Top