skip to Main Content

یک چرخه‌ی ترکیبی سردسازی توان و اجکتور برای منابع حرارتی با دمای پایین

چکیده چکیده یک چرخه‌ی ترکیبی سردسازی توان و اجکتور برای منابع حرارتی با دمای پایین در این مقاله تحت بررسی است. چرخه پیشنهادی، چرخه آلی رانکین و چرخه سردسازی اجکتور را ترکیب می‌کند. اجکتور با خروجی‌های حاصل از توربین به…

Read more
Back To Top