skip to Main Content

انتقال ارتباط انجمن برندها به روابط برندها : مکانیزم های واسطه گر و تعدیل کننده

چکیده هدف ما شناسایی و بررسی الگوهای مختلف از مکانیزم‌هایی است ،که از طریق آن‌ها ،روابط مبتنی بر انجمن منجر به روابط با ارگان های دیگری مبتنی بر برند می‌شود. از این رو، ما به شکاف شناسایی و درگیر شدن…

Read more

ارزیابی جامع مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده‌ فروش و تاثیر روی نیت صداقت و وفاداری مصرف کننده

چکیده ما چهارچوبی جامع برای ارزیابی مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده فروشی ارائه میدهیم که "درک برابری مشتری" نام دارد. با توجه به نظریه‌ی برابر مصرف کننده این فرضیه را مطرح کردیم که "درک برابری مشتری" یک ارزیابی مرتبه‌ی…

Read more
Back To Top