skip to Main Content

تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده‌های دمایی سطح زمین؛ مطالعه موردی از منطقه رایکور

چکیده افزایش دما و تغییر الگوهای بارش، منجر به وقایع شدید آب و هوایی مانند خشکسالی می شود که به شدت بر تولید کشاورزی تاثیر می گذارد. خشکسالی کشاورزی چیزی نیست جز کاهش بهره‌وری محصولات ناشی از بی‌نظمی‌ها در بارندگی…

Read more
Back To Top