skip to Main Content

استخراج لیکوپن از ضایعات فرآوری گوجه‌فرنگی به کمک امواج فرا صوت

چکیده ضایعات فرآوری رب گوجه فرنگی، که محصول جانبی مهم صنعت رب است، غنی از ترکیباتی است که به طور بالقوه از جمله لیکوپن غنی هستند. در این تحقیق، بازده استخراج لیکوپن از ضایعات فرآوری رب گوجه‌فرنگی با استفاده از…

Read more
Back To Top