skip to Main Content

به سوی طبقه بندی داده های اینترنت اشیا از طریق ویژگی های معنایی

چکیده جهان تکنولوژیک با استفاده ازترکیب میلیاردها دستگاه سنجش کوچک، جمع آوری و به اشتراک گذاری مقادیر زیادی اطلاعات متنوع رشد کرده است. با افزایش تعداد چنین دستگاه ها، به طور فزاینده ای مدیریت تمام این منابع داده جدید دشوار…

Read more
Back To Top