skip to Main Content

تاثیر ویژگی‌های حسابرس بر کیفیت حسابرسی

چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجربه کاری، صلاحیت حرفه‌ای، انگیزش، پاسخگویی و عینیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در شرکت‌ها است. این تحقیق منجر به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی می‌شود که در ایران به…

Read more

ارتباطات سیاسی، گزارش مالی و حسابرسی: بررسی ادبیات تجربی *

چکیده هدف این مقاله، ترکیب تحقیقات تجربی در مورد رابطه بین ارتباطات سیاسی و کیفیت گزارش مالی، نتایج حسابرسی و ویژگی‌های پیش‌بینی تحلیل گر مالی است. ما سیستم گزارش مالی و زیرساخت حسابرسی را به عنوان ارتباط از دست رفته…

Read more

ارزیابی حسابرسان خارجی از تابع حسابرسی داخلی: یک بررسی حرفه ای ​

چکیده ارزیابی قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتری ها توسط حسابرس خارجی (EA)به دلیل مقررات خیلی بیشتر نسبت به ارزیابی کنترل‌های داخلی پس از SOX انجام شده‌است (۲۰۰۲). با این حال، تحقیقات نشان می‌دهند که زمانی که این ارزیابی در عمل…

Read more

کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی: دیدگاه سرمایه گذاران

چکیده در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده توسط رسانه‌های مالی و تنظیم کنندگان در مورد کیفیت حسابرسی  پیرامون بحران مالی جهانی اخیر (GFC)، این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا سرمایه گذاران کیفیت حسابرسی را نیز در طول GFC…

Read more

ریسک کنترل داخلی و بررسی هزینه‌ها: بر اساس شواهدی از چین ​

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه بین ریسک ( ضرر و زیان ) کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی تحت اصول پذیرش اختیاری استاندارد اصلی کنترل داخلی در چین می‌پردازد.ما دریافتیم که حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مستقیمی با نقاط ضعف کنترل داخلی دارد…

Read more
Back To Top