skip to Main Content

رویکرد مدلسازی ماکرو برای ارزیابی رفتار خارج از صفحه دیوارهای میانقاب بنای آجری

چکیده این مقاله به شبیه‌سازی عددی دو راه‌حل دیوارهای میانقاب آجری توسعه یافته در دانشگاه Minho تحت بارگذاری خارج از صفحه می‌پردازد . راه حل جدید میانقاب های آجری در نظر دارد نشان‌دهنده افزایش عملکرد لرزه‌ای این عنصر سازنده باشد.…

Read more
Back To Top