skip to Main Content

تقسیم‌بندی انرژی توسط پرورش‌دهنده مرغ مادر در سیستم‌های تغذیه یک روز در میان و با دقت بالا

چکیده یک مدل مختلط غیر خطی تجربی برای توصیف تقسیم بندی انرژی قابل سوخت و ساز (ME)در جوجه های ماده مرغ مادر Ross 308 مشتق شده است. ضرایب آن، ME را توصیف می کند که برای حرارت تولید شده کل…

Read more
Back To Top