skip to Main Content

نقش‌ها و ویژگی‌های حسابداران مدیریت در سازمان‌ها – شواهدی از حوزه ​

چکیده هدف این تحقیق، تجزیه و تحلیل نقش و کیفیت حسابداران مدیریت در شرکت‌های لهستانی است.روش تحقیق برای این پژوهش انتخاب شده‌است.این نظرسنجی براساس ۲۰۸ پرسشنامه صورت‌گرفته است.این مطالعه نشان داده‌است که مهم‌ترین وظایف انجام‌شده توسط حسابداران مدیریت، بودجه‌بندی، کنترل…

Read more
Back To Top