skip to Main Content

تاریخچه‌ای بر مدل‌های مدیریت پروژه: از پیش مدل‌ها تا مدل‌های استاندارد

چکیده اساس تئوری مدیریت پروژه شامل، مانند بسیاری از تئوری‌های مدیریت یک "مجموعه‌ای مجزا از بهترین اعمال"، برای بیشتر قسمت‌ها از مطالعه‌ی پروژه‌های بزرگ مهندسی آمریکای شمالی به‌دست‌آمده است. هیچ تاریخچه‌ی مدیریت پروژه‌ای قابل‌مقایسه با آن‌هایی که برای بازاریابی، حسابداری…

Read more
Back To Top