skip to Main Content

اطلاعات بزرگ و مدیریت

چکیده داده‌های بزرگ در همه‌جا و خود دارند. در سال‌های اخیر، تأکید بیشتری بر داده‌های بزرگ، تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار و محیط‌های زندگی و کار «هوشمند» وجود دارد. اگرچه این مکالمات عمدتاً به‌کاررفته‌اند، سازمان‌ها در حال بررسی چگونگی استفاده از حجم گسترده…

Read more
Back To Top