skip to Main Content

کاربرد تجزیه و تحلیل خوشه¬ای برای درک استراتژی تولید SME

چکیده پیکره¬بندی¬های استراتژی تولید شرکت¬های با اندازۀ کوچک و متوسط (SME)، در اقتصاد کوچک توسعه یافته با هدف کشف این که چگونه پیکره¬بندی¬های استراتژی تولید SME، بر تعریف ثبات و عملکرد در طول دوره-ای از شوک¬های اقتصاد کلان، شناسایی می¬شود.…

Read more
Back To Top