skip to Main Content

استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ¬فرش

چکیده مدیریت رسوبات دریایی پس از لاروبی به طور فزاینده¬ای پیچیده شده¬است. در زمینه توسعه پایدار، راه¬های سنتی مانند غوطه¬وری به طور فزاینده تعدیل خواهندشد. با کمبود مصالح از معادن، ماده لایروبی¬شده بیش از همیشه، یک منبع جدید از مواد…

Read more
Back To Top