skip to Main Content

نقشه واسطهگری ظرفیت جذب بر رابطهی میان جهت‌دهی کارآفرینانه و قابلیت‌های نوآوری فناورانه

چکیده هدف: هدف از این مقاله بررسی تجربی رابطه میان جهت‌گیری کارآفرینی (EO)، ظرفیت جذب (ACAP)، و قابلیت‌های نوآوری فناورانه (TIC) در میان SMEهای صنعتی مشغول در محیطی ناپایدار می‌باشد. همچنین در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا…

Read more

جهت گیری بازار، قابلیت اختلال بازار و عملکرد اقتصادی اجتماعی: یک مطالعه تجربی از انگلستان

چکیده این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا پی‌گیری شیوه‌های تجاری تجاری خاص مانند جهت گیری بازار و قابلیت اختلال بازار هم عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی شرکت‌های اجتماعی را بهبود می‌بخشد. براساس داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده از ۱۶۴…

Read more

تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

چکیده گرچه ارتباط مستقیم میان گرایش (MO) و بهای شرکت (تجارتخانه)در نظر گرفته شده است، مطالعات اندکی مزایای MO را روی خلق مشترک ارزش (بها) آزموده اند. بنابراین، دیدگاه جدید برای تعیین این که چگونه MO می تواند ارتباط میان…

Read more

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
Back To Top