skip to Main Content

چگونگی قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کنونی در بازارهای بین‌المللی ​

چکیده این مطالعه به بررسی نقش قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار جاری به عنوان اینفلوِئنسر پتانسیل دو جنبه کلیدی استراتژی رقابتی آتی برای شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی می‌پردازد: کارایی و تمایز بازاریابی. فرضیه‌ها توسعه‌یافته و در یک نظرسنجی از…

Read more

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
Back To Top