skip to Main Content

بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نوظهور

چکیده مشخصه منحصر به فرد در اقتصادهای نوظهور شامل طیف گسترده ای ازکانالهای غالب است. ما ارزیابی تاثیر یک بازاریابی نام تجاری را در شرکای کانال و مصرف کننده را در هر دو کانال در یک اقتصاد در حال ظهور…

Read more

آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

چکیده درجه تطبیق یا استانداردسازی برنامه بازاریابی، در معاملات کسب و کار بین المللی بسیار مهم است. بهر حال، یافته های این تحقیق مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمودن…

Read more

آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در ارتباط با تولیدات داخلی در بازارهای سنتی

چکیده این تحقیق (1) کشف تفاوت های رفتارهای خرید مصرف کنندگان در بازارهای سنتی بانکوک از طریق  جنیست ، سن ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات ، شغل و درامد ماهانه ;  (2) بررسی  یک همبستگی بین عوامل آمیخته بازاریابی…

Read more

انتخاب برند فروشگاهی(برند خرده فروشی) در میان فروشگاه های مختلف: بررسی داده های تلفیقی در دوره بحران

چکیده هدف این مقاله اثر متغیرهای بازاریابی و ویژگی های شخصی مصرف کننده در انتخاب برند فروشگاهی و برندهای ملی در زمان بحران فرانسه را بررسی می کند.  همچنین به دنبال درک این می باشد که چگونه فرمت های فروشگاه…

Read more
Back To Top