skip to Main Content

اثرات شوک‌های قیمت نفت خام بر رفتارهای نوساناتی بازار سهام، یک رویکرد تعویض (سوئیچینگ) ساختار

چکیده در این مقاله مدل سوئیچینگ- مارکوف EGARCH دو ساختاری را که نخستین بار توسط هنری در سال معرفی شده است را در دست توسعه قرار داده‌ایم. هنری. او در سال 2009 مدل سوئیچینگ ساختار را با توجه به رابطه‌ی…

Read more
Back To Top