skip to Main Content

منطقی نامعلوم مبتنی بر روش PROMOTHEE برای انتخاب مواد اولیه مورد استفاده

چکیده برای تولید کنندگان و مهندسین، توانایی انتخاب پیشنهادات مطلوب مواد از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب مواد مناسب از صدها هزار ماده مورد استفاده در کاربردهای صنعتی امروزی، امری حیاتی و در عین حال چالش برانگیز است (فیندیک، ۲۰۰۹).…

Read more
Back To Top