skip to Main Content

الگوهای افسردگی و استرس در نوجوانان و مادران جوان بزرگسال

چکیده هدف: مقایسه علایم افسردگی، سازگاری مادرانه و استرس در والدین نوجوان و جوان بزرگ‌سال و بررسی الگوهای این نشانه‌ها در سه‌ماهه اول پس از تولد. طرح: تحلیل ثانویه داده‌های طولی موجود. موقعیت :منطقه خلیج سانفرانسیسکو، همراه شرکت کنندگان در…

Read more
Back To Top