skip to Main Content

دقت متا-آنالیز آزمون کوتاه وضعیت ذهنی در تشخیص دمانس و اختلال شناختی خفیف ​

چکیده mmse  رایج‌ترین آزمون شناختی است اما دقت و کاربرد بالینی آن در تشخیص اختلالات شناختی کاملا مشخص نیست.یک فراتحلیل از ۳۴ مطالعه دمانس و پنج اختلال شناختی خفیف (MCI)انجام شد که به زمینه شیوع بالا و پایین تفکیک شد. ​…

Read more
Back To Top