skip to Main Content

محلی سازی با کمک همسایگان در شبکه های وسیله نقلیه

چکیده ما در مورد مسئله محلی سازی در شبکه های ad hoc وسایل نقلیه صحبت می کنیم. هدف ما استفاده از ارتباطات وسیله نقلیه و سنسورهای گوشی های هوشمند برای بهبود عملکرد کلی محلی سازی است. فرض بر این است…

Read more
Back To Top