skip to Main Content

یک روش ترکیبی هدف و روش DEA معکوس برای تنظیم هدف در فرآیند ادغام

چکیده این مقاله یک روش جدید برای مقابله با هدف‌گذاری در ادغام با استفاده از روش هدف پیشنهاد می‌کند. برنامه‌نویسی (GP)و تحلیل پوششی داده‌های معکوس (InvDEA) نیز مورد استفاده قرار گرفتند. مدل یابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUs) با استفاده…

Read more
Back To Top