skip to Main Content

تست اهمیت: ما می‌توانیم بهتر انجام دهیم:

چکیده این مقاله از آزمون‌های آماری فرضیه صفر (nhst)به نفع گزارش فواصل اطمینان حمایت می‌کند. پرونده علیه nhst، که مکررا در چند رشته ساخته شده‌است و در آگاهی و پذیرش در حال رشد است، معرفی و مورد بحث قرار می‌گیرد.…

Read more

مدیریت مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود: متا آنالیز ​

چکیده از زمان اجرای قانون ساربانس - آکسلی (SOX)، مجموعه‌ای از تحقیقات نظارت متخصصان مالی بر کمیته‌های حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار داده‌است. با این حال، این متون شواهد ترکیبی پیدا کرده‌اند. هدف مطالعه حاضر، آشتی از…

Read more
Back To Top