skip to Main Content

یک چارچوب خوشه‌بندی داده‌ فرا ابتکاری موازی برای ابر

چکیده تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد بالا برای اینترنت اشیا (ءIoT)یک موضوع تحقیقاتی امیدبخش در سال‌های اخیر بوده‌است، زیرا الگوریتم های داده کاوی سنتی ممکن است برای داده‌های بزرگ IoT کاربرد نداشته باشند. یکی از دلایل اصلی این است که…

Read more
Back To Top