skip to Main Content

شبکه‌های عصبی مصنوعی و رویکردهای سیستم‌های استنتاج عصبی – فازی تطبیقی برای پیش‌بینی داده‌های هواشناسی برای HVAC : مطالعه موردی شهرها برای ترکیه

چکیده منابع انرژی محدود و افزایش نیاز به انرژی به دلیل رشد جمعیت، محققان را به تمرکز بر این مسایل سوق می‌دهد. پیش‌بینی داده‌های هواشناسی در طراحی سیستم‌های حرارتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه، پیش‌بینی داده‌های هواشناسی…

Read more
Back To Top