skip to Main Content

یک پایگاه بزرگ داده برای اندازه گیری هوشمند داده های تحلیلی

چکیده شبکه‌های هوشمند شروع به تولید یک حجم عظیم از داده کرده‌اند. تحقیقات گسترده‌ای در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های کنتور برای مجموعه داده‌های کوچک شبکه برق و مصرف برق انجام شده‌است. با این حال، تحقیقات محدود روش‌ها، سیستم‌ها و…

Read more
Back To Top