skip to Main Content

پارادایم، روش شناسی و روش: تمامیت فکری مصرف کننده (پژوهی پژوهش در مورد مصرف کننده)

چکیده تمامیت فکری، اعتماد و تنوع مصرف کننده پژوهی بستگی به این دارد که محققان چگونه شالوده های روش شناختی(فلسفی) تحقیق خود را توجیه نمایند. بحث حاضر بر این فرض استوار است که بسیاری از محققان تفاوت روشنی بین روش…

Read more

هرمنوتیک

چکیده روش شناسی تفسیر به طور سنتی هرمنوتیک (علم تفسیر) خوانده میشود. این مقاله با توضیح مفهوم اساسی هرمنوتیک و متمایز کردن ان از استفاده های دیگر از کلمه شروع می شود. قسمت های بعدی، مفهوم روش شناسی و مفاهیم…

Read more
Back To Top