skip to Main Content

​​​​​​​​ پوشش تاثیر اصطکاک میکرو بر روکش سطح در کشش عمیق SUS304 cups

چکیده سختی های سطح بخش بزرگی از یک شاهد نازک را در فرآیند تشکیل ورقه‌های ریز  اشغال می‌کنند. تماس و اصطکاک به طور قابل‌توجهی روی تشکیل ورقه‌های میکرو تاثیر می‌گذارد و نمی‌تواند به صورت همگن در شبیه‌سازی ساده شود. ناهمگنی ماده…

Read more
Back To Top