skip to Main Content

مدیریت تقاضای انرژی در شبکه‌های میکرو شبکه با استفاده از blockchain افزایش می‌یابد

چکیده مدیریت عرضه و تقاضای انرژی بیشتر به چالش کشیده شده‌است، به خصوص در مناطقی که تقاضا همچنان به سرعت رشد می‌کند و منابع تامین تجدید پذیر متناوب به زیرساخت انرژی اضافه می‌شوند.در این زمینه، مدیریت بخش تقاضا (DSM)را می…

Read more
Back To Top