skip to Main Content

یک دستگاه میکرو استخراج فاز مایع بر پایه میکروسیالی (μLPME)برای استخراج داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی از نمونه‌های بیولوژیکی و محیطی

چکیده در این کار، میکرو استخراج فاز مایع (LPME)تبدیل به یک ابزار میکروسیالی (μ LPME)شده‌است که در آن میکرو استخراج فاز مایع با یک روش HPLC ترکیب می‌شود. این ادغام به ترتیب استخراج و تعیین مواد اسید توسط uLPME و…

Read more
Back To Top