skip to Main Content

مدل‌سازی توپولوژی محتمل سه‌بعدی نانوکامپوزیت های موجی شکل پذیر و عمود بر هم شده CNT و تعیین اندازه RVE

چکیده این مقاله یک رویکرد چند محوری احتمالاتی را برای مدل سازی توزیع تصادفی فضایی خواص کششی محلی که ناشی از موج شکنی ناهمگن و جهت گیری پرکننده های CNT در یک عنصر حجمی نماینده یک مستطیل مینیمم سه بعدی…

Read more
Back To Top