skip to Main Content

آیا بازده‌های منفی افراطی در بازار بورس هند قیمت‌گذاری می‌شوند؟

چکیده با توجه به شواهد تجربی اخیر که توانایی پیش‌بینی حداکثر بازده روزانه (MAX) را در سطح مقطع بازده سهام نشان می‌دهد، ما رابطه بین حداقل بازده روزانه (MIN) و بازده‌های ماهانه آتی در بازار سهام در حال ظهور هند…

Read more
Back To Top