skip to Main Content

هماهنگ¬سازی روش¬های ارزیابی فناوری بهداشت در بیمارستان¬های دانشگاه: مدل MINI-HTA تا چه اندازه برای زمینه فرانسوی مناسب است؟

چکیده سوابق: تعداد دستگاه¬های پزشکی جدید برای استفاده فردی که به صورت سالانه راه¬اندازی می¬شوند از ظرفیت ارزیابی سازمان ملی سلامت فرانسه (HTA) فراتر است. این امر منجر شده که بیمارستان¬ها، و به ویژه بیمارستان¬های دانشگاهی (UHها) ابتکارات HTA مبتنی…

Read more
Back To Top