skip to Main Content

تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها

چکیده هر دوی تغییرات ژنتیکی و تنظیمات اپی ژنتیک ژن‌ها می‌توانند منجر به رشد سرطان‌های انسانی شوند. با این حال، مطالعات اخیر نشان داده‌اند که تغییرات ژنتیکی به طور قابل توجهی نه تنها منجر به توسعه سرطان می‌شوند بلکه همچنین…

Read more
Back To Top