skip to Main Content

آنالیز کیفیت اختلاط در یک میکرومیکسر گریز از مرکز منحنیشکل از طریق شبیهسازی عددی

چکیده آزمایشگاه روی یک CD (LOCD)، همچنین معروف به میکروسیالهای گریز از مرکز، به پلتفرم پیچیده برای انجام تحقیقات زیست پزشکی به دلیل مینیاوتوری سازی شگفت آور آن و شبیه سازی دقیق واکنش های بیولوژیکی تکامل یافته است. اختلاط سیال…

Read more
Back To Top