skip to Main Content

مدیریت شرکتی و استراتژی‌های رقابتی در اقتصادهای در حال ظهور

چکیده ما عوامل همگرایی و واگرایی در مدیریت شرکتی اقتصادهای در حال ظهور و توسعه یافته بازار، را با توجه به نقش بین المللی شدن شرکت بررسی می کنیم.به طور خاص، سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های در حال ظهور اقتصادی منجر…

Read more
Back To Top